శర్మ కాలక్షేపం కబుర్లు- తెలుగు బ్లాగర్ల దినోత్సవం-శుభాకాంక్షలు.

తెలుగు బ్లాగర్ల దినోత్సవం

తెలుగు బ్లాగర్లందరికీ,
తెలుగు బ్లాగర్లదినోత్సవానికి విచ్చేసిన వారందరికీ, రాలేక మనసు కొట్టుకుంటునవారికీ, శుభాభినందనలు. ఈ రోజు కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. శలవు.

ప్రకటనలు