శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-వీడుకోలు

వీడుకోలు.

వీడుకోలు, ఇది నేడు నాగరీకులు చెబుతున్న సెండాఫ్. బహుశః, ఈ వీడుకోలు గురించి మనవాళ్ళకి తెలిసినట్లుగా మరొకరికి తెలియదేమో. దీనికి కొన్ని పద్ధతులు కూడా చెప్పేరు. భార్య, భర్తకి వీడుకోలిచ్చేటప్పుడు గడపదాటి రాకూడదు, గడపలోపలినుంచే వీడుకోలివ్వాలి. ఒక్క సారికి మాత్రం మినహాయింపిచ్చారు. ఆ తరవాత మరి వీడ్కోలిచ్చే అవసరం రాదు కనక. ఆ తరవాత వీడుకోలు గురించి చెప్పనని జిలేబీగారికి మాటిచ్చాను కనక తప్పను. మన ఊళ్ళకి పొలిమేరలని ఉన్నాయి. ఎవరేనా బంధువు మన ఇంటికి వచ్చి వెళుతున్నపుడు పొలిమేర దాటకుండా, వీడుకోలివ్వడానికి వెనక వెళ్ళిన వారు వెనుతిరగాలి. ఈ పద్ధతులు ఎందుకు పెట్టేరో చెప్పలేను. ఏదో పరమార్ధం మాత్రం ఉండి ఉంటుంది.

వీడుకోళ్ళు చాలా ఉండచ్చు, కాని నాకు నచ్చిన వీడుకోళ్ళు చెబుతా. రామాయణంలో సుందరకాండలో మహర్షి వాల్మీకి ఇలా అంటారు, హనుమ లంకకి ఎగురుతూ వున్న సందర్భం
సముత్పతతి తస్మిం స్తు వేగా త్తే నగరోహిణః
సంహృత్య విటపాన్ సర్వాన్ సముత్పేతు స్సమంతతః

స మత్తకోయష్టిభకాన్ పాదపాన్ పుష్పశాలినః
ఉద్వహ న్నూరువేగేన జగామ విమలే ౨ ంబరే.

ఊరువేగోద్ధతా వృక్షా ముహూర్తం కపి మన్వయః
ప్రస్థితం దీర్ఘ మధ్వానం స్వబంధు మివ బాంధవాః

“హనుమంతుడట్లెగురుచుండగా ఆ కొండపై పుట్టిన చెట్లు అతని వేగము వలన తమకొమ్మలతో గూడ పై కెగసినవి. ఆ హనుమంతుడు మదించిన కొంగల కలకలముతో, విరబూసిన పూలసొంపుతోనొప్పారుచెట్లను తన తొడల వేగముచే పెకలించి తనతో పైకెగురవేయుచు నిర్మలాకాశమున పయనించెను. అట్లతని శరీర వేగముచే పైకెగురగొట్టబడిన చెట్లు, దూరప్రయాణము చేయుటకు బయలుదేరిన బంధువును సాగనంపవచ్చిన చుట్టములవలె క్షణకాలము హనుమంతుననుసరించినవి.”

రెండవది భారతంలోది, ఇదివరలో చెప్పుకున్నదే కాని సందర్భం వేరు కనక మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. పరమాత్మ రాయబారానికి వెళ్ళేరు. తిరిగివచ్చేటపుడు వీడ్కోలిచ్చి వద్దువు, రమ్మని కర్ణుని చేయిపట్టి తన రధమెక్కించుకుని తీసుకు వెళతారు. కర్ణునికి, ఆతని జన్మ వృత్తాంతం చెప్పి, పాండవులవైపు వస్తే రాజ్యాభిషేకం చేయిస్తా, ద్రౌపది నిన్ను ఆరవ భర్తగా స్వీకరిస్తుందని చెప్పేడని తిక్కన గారన్నారు. స్నేహితులు శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావుగారు అది పొరపాటు ఆమె కూడా కర్ణుని రాజుగా సేవిస్తుందని అర్ధం అన్నారు. నాకు కూడా ఈ మాట నచ్చింది. స్వామి ఈ వీడుకోలు ద్వారా మిత్ర భేదం కూడా సాధించాలనుకున్నరేమో అనుకుంటాను. అది తప్పూ కాదు, కారణం యుద్ధంలో, రాజనీతిలో ఇదికూడా భాగమే కనుక. యుద్ధం పరిసమాప్తమైనది. స్వామి రధం నుండి అర్జుని తన ఆయుధములు అన్నీ తీసుకుని దిగమని సెలవిస్తారు. అర్జునుడు అన్ని శస్త్ర, అస్త్రాలు తీసుకుని దిగిన తరవాత స్వామి దిగుతారు. ఒక్క సారిగా రధం భగ్గున మండిపోతుంది. స్వామి రధానికి గొప్ప వీడ్కోలిచ్చారు కదా. ఎందుకలా రధం మండిపోయిందంటే, ఆయన ఈ రధం భీష్ముడు, ద్రోణుడు మొదలయిన కౌరవ వీరుల అస్త్రాలకి ఎప్పుడో మండిపోయిందని చెప్పేరు. దీనినే అప్రస్తుత ప్రసంగం అంటారు కదా.!

నేటి కాలానికి సినీకవి టాటా వీడుకోలు, గుడ్ బై ఇంక శలవు…. అని చెప్పిన పాటలో మంచి సాహిత్య విలువలున్నాయి కదా. ప్రస్తుతానికొస్తే మొన్న ఇరువదవ తారీకు నుంచి మనసు ఆందోళనగా ఉంది, బాధ పడుతోంది. జిలేబిగారు నందన సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం చేయమంటే చేయలేను, మనసు బాగోలేదని చెప్పేను. కుదుటపడలేదు. కారణం మాత్రం తెలియదు. ఈ బాధని ( శ్రీ మాత్రేనమః ) అమ్మ వైపు తిప్పాలని, నా ప్రయత్నం. ఇరువది రెండవ తారీకు మధ్యాహ్నం నుంచి, మా నెట్ పని చేయడం మానేసింది. ఎక్కడో ఒక తంతువు (ఫైబర్) తెగిపోయిందట, ఆఫీస్ కెళితే తెలిసింది. మా వాళ్ళని, నేను రానా, రెస్టొరేషన్ కి అని అడిగా, వద్దులెండి అన్నారు. బుర్ర తింటానని భయపడి ఉంటారు. నందన సంవత్సరం ఎలా ఉండబోయేదీ మొదటి రోజునుంచే అనుభవం లోకి వచ్చేసింది. పండగ నాడు ఉదయం నెట్ లేదు,ఫోన్ లేదు, సెల్ లేదు. బ్లాగు రాయడం ప్రారంభించి ఆరు నెలలయింది ఇరువది రెండవ తారీకు నాటికి. ఒక తంతువు తెగిపోతే ఈ మాయా జాలంతో సంబంధం తెగింది కదా. కనపడుతున్న రెండు కొసలు కలపడానికి ఇంత కాలం పడుతూ ఉంటే, పుట్టిన రోజునుంచి భగవంతునితో తంతువు తెగిపోయింది, మాటా, పలుకూ లేదు.. ఒక కొస నా దగ్గరుంది. ముడి వేయడానికి, రెండవ కొస కొరకు వెతికే ప్రయత్నం చేశానా అన్నది అనుమానం. రెండవ కొస వెతుక్కుని భగవంతునితో బాంధవ్యం పెంచుకోవాలనే కోరికతో, బ్లాగుకు వీడుకోలు పలుకుతున్నాను. నందన శుభాకంక్షలు తెలపడానికి పిచ్చి మాటలు రాశా, అందులో కొంత భాగం.

బ్లాగొక పెద్ద వ్యసనం,
తీసుకున్నా నొక నిర్ణయం.
లేదిక దీనిపై సహనం,
వదిలేస్తున్నా తక్షణం,

నిన్నటినుంచి లేదు, నెట్టు,
ఎక్కడో అయిపోయింది, కట్టు,
ఇదేదో బాగున్నట్టుంది, ఒట్టు,
రోజూ ఇలాగేవుంటే లేదు, రొష్టు.

లేరెక్కడా మీలాటి నేస్తాలు,
విన్నందుకు నా పిచ్చి కబుర్లు,
హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు,
నందన ఉగాది శుభకామనలు.

బ్లాగు మొదలు పెట్టినప్పటినుంచి నన్ను ప్రోత్సహించిన వారు మిత్రులు,చాలా మంది, నన్ను తమ కుటుంబ సభ్యునిగా చేసుకున్నవారు కొందరు,టపా ఒక రోజు లేకపోయినా అడిగిన వారు కొందరు, ఆరోగ్యం గురించి ఆ దుర్దాపడినవారు అందరూ. మొన్న మధుర గారు తమ బ్లాగులో నా బ్లాగు గురించి చాలా గొప్పదైన పరిచయం చేస్తూ, నా బ్లాగు గురించి చెప్పేరు. వారి అభిమానానికి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నా. ఆ తల్లికి మాతృ రూపంలో శ్రీ మాత్రేనమః. కుటుంబ సభ్యులయ్యారు కొంతమంది. ఎవ్వరిని నేను మరిచిపోలేను, మరచిపోబోను, మరచిపోవటం, నాకు సాధ్యంకాని పని, అది నా బలహీనత అని సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను, పెద్దలకి నమస్కారం, పిన్నలకి దీవెనలు. పల్లెలో పుట్టి, పెరిగి, పల్లెలలో ఉద్యోగంచేసి పొట్టపోసుకున్న పల్లెటూరి మట్టి మనిషిని, నాగరికుల సభ్యత సంస్కారాలు తెలియక ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెట్టి ఉంటే క్షమించమని సవినయంగా వేడుకుంటున్నా. తెనుగు తప్పించి మరొక భాషరాని అజ్ఞానిని. ఇంతోటి మాట చెప్పడానికి ఇంత టపా రాయాలా అనకండి….. అలవాటయిన ప్రాణం కదా….. భగవంతుడికి టపా రాసుకుంటా ఇలాగే…అత్మ నివేదనం నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఒకటి కదా……. వస్తా……….. శలవు…. స్వస్తి ప్రజాభ్య………..

ఇది 22  వతేదీన రాసి పండగరోజు వేసి బ్లాగునుంచి శలవు తీసుకోవాలనుకున్నది, నా ఉద్దేశం, విధి చిత్రమైనది.

ప్రకటనలు

28 thoughts on “శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-వీడుకోలు

 1. మీ మనసుకి తోచినప్పుడే వ్రాయండి.
  ఎవరైనా, ఇబ్బంది పెడితే కామెంట్ల సెక్షను మూసేయండి.
  కాని, బ్లాగుకి సెలవు తీసుకోవద్దు.

  • @మిత్రులు బోనగిరి గారు,
   ఓపికున్న వరకు చేస్తాను. మీమాట కాదనను.పలుకు బంగారం చేయకండి.

   నెనరుంచాలి.

 2. మాస్టారూ…
  మీ వయసున్న వాళ్ళలో అంతరజాలాన్ని వినియోగిస్తూ, తమ భావాలు వ్యక్తీకరించే వారు ఎందరు? కొత్త తరాలకు కొన్ని విషయాలు సుబోధకంగా చెప్పడం మీవంటి వారికే సులభ సాధ్యం. మీ అస్త్ర సన్యాస నిర్ణయంపై పునరాలోచించండి.

 3. శర్మగారు!

  మీరు కూడానా!

  చక్కగా రాసే తెలుగు బ్లాగర్లు వరుసగా అస్త్ర సన్యాసం చేస్తున్నారెందుకు? మొన్న బొందలపాటి గారు, నిన్న చందు శైలజ గారు, ఇవ్వాళ మీరు.. !

  ఇది సీరియస్ గా ఆలోచించవలసిన అంశం.

  మీరు బులుసు గారు సూచించినట్లు రాద్దామనిపించినప్పుడే రాయండి. అనేక విషయాల మీద అలవోకగా, అద్భుతంగా రాశారు. అభినందనలు.

  • @yaramanaగారు,
   సైక్రియాటిస్టుగా బ్లాగర్లకి ఇటువంటి అలోచన ఎందుకువస్తూ ఉంది విశ్లేషించమని మనవి.రోజూ రాయడం అలవాటయి కొన్ని ఇబ్బందులు, మనసు ఇబ్బందులు… మీకు తెలియనివున్నాయా?

   నెనరుంచాలి.

  • @బులుసు సుబ్రహ్మణ్యంగారు,
   మీరాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి. అప్పుడపుడు మనసు ఇబ్బంది పెడుతుందీ.

   నెనరుంచాలి.

 4. కష్టే ఫలే..గారు.. మీ బ్లాగ్ పేరులోనే..ఎంతో..మంచి అర్ధం ఉంది. మీరు వీడుకోలు చెప్పడం వెనుక ఏమైనా భాధాకర విషయాలు ,అనుభవాలు ఉంటే..త్రోసి పారేయండి. మీ మంచి కబుర్లు,మీ అనుభవాలు చూసే ఎంతో మందిని నిరాశ పరచకండి. మీకు చెప్పేంత పెద్దవారిమి కాదు.కానీ మీ మంచి మాటలు ని అభిమానిన్చేవారామి. మరొకసారి మీ నిర్ణయాన్ని పునః పరిశీలించుకుని మంచి పోస్ట్ తో..రేపు సుప్రభాతమునే..నవ్యోత్శాహం తో..మీ పునర్దర్శనం ఉంటుందని ఆశిస్తూ..
  మూర్ఖుల మాటల్ నొప్పించున్

  కల్మషం లేని మనసుల్ అభిమానించెన్

  విజ్ఞత కల్గిన మీకున్ నేను చెప్పదగన్

  మారు మనసున్ గైకొని రమ్మనేన్…

 5. చూడండి… పాటలో ‘టాటా వీడుకోలు’ అని మాత్రం తీసుకుని తక్కినది వదిలేశారు. ఆతరవాత ఏముందో చూడండి.
  ‘ ఇచ్చుటలో వున్న హాయి, వేరెచ్చటనూ లేదే లేదని
  లేటుగ తెలుసు కున్నాను, నా లోటును దిద్దు కున్నానూ

  ఇచ్చుటలో అంటే బ్లాగుల్లో తెలిసింది పంచుకోవడంలో వున్న హాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి.
  లేటుగ తెలుసుకున్నా అంటే ఆలస్యంగా ఐనా వయసుపడ్డాక తెలుసుకున్నా అనే అర్థం.

  ఇహ మీ ఇష్టం. 🙂

  • @snkrగారు,
   ఇచ్చుటలో ఉన్న హాయి మరి ఎచ్చటనూ లేదని…..నిజం చెప్పేరు. మీరన్నతరవాత కాదనేదేముంది
   నెనరుంచాలి.

 6. తాతగారూ బ్లాగుల్లో ఎవరమన్నా బాధ పెట్టామా మిమ్మల్ని? ఒకవేళ పొరపాటున అలా జరిగి ఉంటే మాత్రం క్షమించండి.అంతే గానీ ఇలాంటి హాఠాత్ నిర్ణయాలు మాత్రం తీసుకోకండి.ఐనా రావడ మొకటే మీ పనండీ.. ఆ తరువాత మీరంటారే అంతా అమ్మ దయ అని..ఇక అంతా ఆవిడదే.ఈ వీడ్కోలు రేపటి వరకు మాత్రమే అని ఆశిస్తున్నాను.అన్నీ చక్కబడతాయి.మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి..

  • @సుభ,
   తల్లీ, ఎందుకు బాధ పడతావు, బాధే సౌఖ్యమనే భావన రానీవోయ్, ఆ ఎరుకే నిశ్చలానందమోయ్ బ్రహ్మానందమోయ్ అన్నారు కదా. మనవరాలి మాట కాదనగలనా?
   నెనరుంచాలి.

 7. మంచి పని చేసారు ఈ టపా ఇప్పుడు పెట్టి! అవ్వాళే పెట్టి ఉంటే, అదిరి పోయి ఉండే వాళ్ళం! ఏమిటీ మళ్ళీ శర్మ గారు బాయ్, బాయ్ అంటున్నారు అనుకుని !

  శర్మగారు,

  ధన్యవాదాలు మీరు రాయడానికి మళ్ళీ పూనుకున్నందులకు. ఇక మీ ఆరోగ్యం కూడా చూసుకుంటూ, మీ కు వీలున్నప్పుడే రాయండి. ప్రతి దినమూ రాయాలని లేదు గా ! అలా వీలున్నప్పుడే రాయండి.
  రెండు, టపా రాయక పోయినా అలా అప్పుడప్పుడు కామెంట్లలో హాయ్ అంటూండండీ !

  శ్రీ నందన నామ సవత్సరం మీ ఇంటిల్లి పాదికీ సర్వ శుభములను కలుగ జేయాలని, మా ఏడు కొండ ల పెరుమాళ్ళ కి విన్నపాలు !

  మీ మే నెల ఇరవై ఐదు సంబరాలకి సన్నాయి సన్నాహాలు మొదలయ్యేయాండీ ?

  చీర్స్
  జిలేబి.

  • @జిలేబిగారు,
   నారాయణుదు, నారాయణి అయిన ఏడు కొండల వాని నెనరు అందరికీ కావాలని కోరుతా. నెనరుంచరా తిరుపతీ దేవరా…!
   నెనరు= దయ, కృతజ్ఞత, ప్రేమ
   నెనరుంచాలి.

 8. బాబాయి గారూ ఇదేమీ బాగాలేదండీ..రసజ్ఞ చెప్పినట్లు అందుకే నందన మిమ్మల్ని అంత ఇబ్బంది పెట్టి౦దేమో. మీ విశేషాలన్నీ మా జీవిత పాఠాలు..ఇలా అర్ధాంతరంగా బ్లాగు రాయడం మానకండి.

  • @జ్యోతిర్మయి,
   ఇంక ఉండె నాలుగు రోజులూ మీకోసమెకదా. అమ్మాయిలు,అబ్బాయిలు, మనవలు,చెప్పు బాబాయ్, తాతా అంటు ఉంటే కాదనగలనా?
   నెనరుంచాలి.

 9. ఇంకా నయం మీరాపని చేసుంటే దేశదేశాల నుంచి మీ ఇంటి వరకు వినపడేలా , కనపడేలా టపాలొచ్చేసేవి……

  మీకు నెట్ పనిచేయలేదని బాధపడినా….. పని చేయకపోవడమే మంచిదయ్యిందని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను…….

 10. చూశారా? మీరు ఇలా అర్ధాంతరంగా ఆపెయ్యటం ఇష్టం లేక నందన ఇబ్బంది పెట్టింది అనవసరంగా నందన చెడ్డది అనుకున్నాను! ఇలా వీడ్కోలు చెప్పటం నాకేం నచ్చలేదు! రోజూ టపా వెయ్యవలసినదే! నందన శుభాకాంక్షలు చెప్పి ఇలా వెళిపోతే ఇంక మీరన్న శుభ అన్న మాటకి అర్థమేమిటి? నిజంగా శుభంగా ఉండాలంటే మీరు రోజూ టపా వెయ్యాలి అంతే!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s