శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఆనందమయ కోశం.

ఆనందమయ కోశం.                                                 వివేక చూడామణి-7

ఆనంద స్వరూపమైనది ఆత్మ. ఆత్మ ప్రతిబింబం తమోగుణంతో కూడి ఉండేది ఆనందమయ కోశం. దీనికి మూడు గుణాలు, (ప్రియము,మోదము,ప్రమోదము). కోరినవి సిద్ధించినపుడు ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది. పుణ్యకర్మ వలన కలిగే సుఖాలను జీవులందరు అప్రయత్నముగానే పొందుతారు. ఆనందమయ కోశపు ఉత్కట స్థితి సుషుప్తిలో ఎక్కువ, జాగ్రదవస్థ, స్వప్నావస్థలలో కూడా దీని వలన ఆనందం పొందుతారు. ఈ ఆనందమయ కోశం కూడా ఆత్మ కాదు, ఎందుకంటే ఇది ఉపాధితో కూడినది, ప్రకృతి వికారం కలది. ఇది ఉపాధిని (శరీరాన్ని) ఆశ్రయించి ఉంటుంది.

నేతి, నేతి, ఇదికాదు ఇదికాదు అని నిషేధిస్తూ పోతే చివరికి మిగిలేదే ఆత్మ. అన్నమయాది పంచకోశాలలో లేక ( అందుకే ఏ కోశానా లేదన్న మాట పుట్టింది)జాగృత్, స్వప్న, సుషుప్తి అవస్థలకు సాక్షిగా నిర్వికారంగా, నిర్మలంగా, నిత్యానంద స్వరూపమై ఉండేదే ఆత్మ. ఎక్కడుంది?

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-విజ్ఞానమయ కోశం

విజ్ఞానమయ కోశం                                                వివేక చూడామణి-6

అన్నం నుండి పుట్టినది, అస్థి,మజ్జ,మాంసము,రక్తం,మూత్రం, పూరీషాలుకలిగిన ఈ శరీరమే అన్నమయ కోశం.

కర్మేంద్రియాలు ప్రాణము కలిసి ప్రాణమయ కోశం అనగా కాళ్ళు,చేతులు,నోరు,మూత్రద్వారం, పురీషద్వారం మరియు పంచప్రాణాలు ప్రాణ,అపాన,వ్యాన,ఉదాన, సమానాలు కలిగినదే ప్రాణమయ కోశం.

మనోమయ కోశం జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు కలిగినది. జ్ఞానేంద్రియాలు కన్ను,ముక్కు, జిహ్వ,చర్మం,చెవి మరియు మనసు.

జ్ఞానేంద్రియాలు బుద్ధి కలిసినదే విజ్ఞానమయ కోశం.

ఇదే జనన మరణాల రూపమైన ఈ సంసారానికి కారణమైనది. మనసుయొక్క మరో స్థాయి ఐన చిత్తం ఇంద్రియాలను అనుసరించడం వలన కలిగే చేతన యొక్క ప్రతిబింబ శక్తి. ఇది ప్రకృతి సంబంధమైన వికారము. అందుకే నేను జ్ఞానవంతుడను, నేను నిపుణుడను, నేను గొప్పవాడిని, నేను క్రియావంతుడను అనే అభిమానం దేహము ఇంద్రియములందు నిత్యమూ కలగజేస్తూ ఉంటుంది. నేను అనే స్వభావము కల ఈ విజ్ఞానమయ కోశమే అనాది కాలీనుడగు జీవుడు. ఈ జీవుడు లోక సంబంధమగు వ్యవహారాలన్నీ నిర్వహిస్తుంటాడు. తన పూర్వ జన్మ వాసన వలన కలిగిన అనేక పాపపుణ్యాలను చేస్తూ ఉంటాడు. జనన మరణాలు కలుగుతుంటాయి, అనేక జన్మలు ఎత్తుతుంటాడు. మెలకువ,స్వప్న అవస్థలు,సుఖ,దుఃఖాలు అనే భోగాలు, ఆశ్రమాలయొక్క ధర్మ నిర్వహణ ( ఆశ్రమాలంటే బ్రహ్మచర్య,గృహస్థ,వానప్రస్థ, సంన్యాస ఆశ్రమాలు) గుణములకు సంబంధించిన అభిమానము ( సత్వ,రజస్, తమోగుణాలు) మమకారము, అహంకారము అన్నీ విజ్ఞానమయ కోశం లో ఉంటాయి. ఇది ఆత్మకు బహు చేరువగా ఉంటుంది. అందుచేత ఇదే ఆత్మ అని భ్రాంతి చెందడం మూలంగా జనన మరణ చక్రంలో తగుల్కొంటారు.

ఆత్మకి ఉపాధితో సంబంధం లేదు.సంగరహితము నిరాకారము ఐన ఆత్మ,క్రియా రహితము ఐన ఆత్మకు పదార్ధంతో సంబంధం లేదు. విజ్ఞాన మయ కోశం గురించి శంకరులు ఇంకా చెప్పేరు, నా కింత వరకే తెలిసింది.

మనోమయ కోశంలో జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు ఉంటాయి, విజ్ఞానమయ కోశంలో జ్ఞానేంద్రియాలు బుద్ధి ఉంటాయి.మనసనేది చంచలమైనది, సంకల్ప వికల్పాలు చేస్తుంటుంది. బుద్ధి అలాకాక వివేచన చేస్తుంది. కార్యాకార్య నిరూపణ చేస్తుంది. ఈ బుద్ధి జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా నిత్య వ్యవహారాలను నిర్వహిస్తూ మానవుల పుణ్య పాపగతులకు కారణమవుతుంది, అనేక జన్మలకూ కారణమవుతుంది, నేను,నేను అనే అహం కలగజేస్తుంది. ఇదే జీవుడు,సాధారణంగా ఈ కోశాన్ని ఆత్మగా భ్రమపడటం జరుగుతుంది.ఈ కోశం లో కూడా ఆత్మ లేదన్నారు.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-మనోమయ కోశం

మనోమయ కోశం                                                వివేక చూడామణి-5

అన్నం నుండి పుట్టినది, అస్థి,మజ్జ,మాంసము,రక్తం,మూత్రం, పురీషాలు కలిగిన ఈ శరీరమే అన్నమయ కోశం.

కర్మేంద్రియాలు ప్రాణము కలిసి ప్రాణమయ కోశం అనగా కాళ్ళు,చేతులు,నోరు,మూత్రద్వారం, పురీషద్వారం మరియు పంచప్రాణాలు ప్రాణ,అపాన,వ్యాన,ఉదాన, సమానాలు కలిగినదే ప్రాణమయ కోశం.

మనోమయ కోశం జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు కలిగినది. జ్ఞానేంద్రియాలు కన్ను,ముక్కు, జిహ్వ,చర్మం,చెవి మరియు మనసు.

ఈ మనోమయకోశం చాలాబలవత్తరమైనది.  నాది,నేను అనే భావం కలిగి ఉంటుంది, మిగిలినకోశాలతో కలసి ఉంటుంది. మనసే అసలు అవిద్య, దీనిని మించిన అవిద్య లేదు.  ఇదే బంధనానికి,మోక్షానికి హేతువు. ఇది నశిస్తే సర్వమూ నశిస్తుంది.  మనసు విజృంభిస్తే…..ఏ పదార్ధమూ లేని స్వప్నంలో మనసు స్వశక్తితో మిధ్యా ప్రపంచాన్ని సృష్టి చేసుకుని, సమస్త వస్తువులను అనుభవించిన అనుభూతి పొందుతుంది.  జాగ్రదవస్థలో కూడా ఇలాగే చేసుకుని కట్టుబడుతూ ఉంటుంది. నిద్రలో మనసు లీనమైపోతూంది కదా! అప్పుడీ సర్వ ప్రపంచం ఉండదు. సంసారం అనేది మనసుయొక్క కల్పనా చాతుర్యమే. మేఘం గాలిచేత తీసుకురాబడుతోంది, మళ్ళీ గాలిచేతనే దూరంగా తొలగింపబడుతోంది. మనసు, దేహం మొదలైన వాటియందు రాగం కల్పించి బంధనం ఏర్పాటు చేస్తోంది. వాటిని అనుభవిస్తూ కొంతకాలానికి రోసి, ముక్తి ప్రసాదిస్తూ ఉంది. జీవునికి బంధనము,మోక్షము కలిగించేది మనసే. ఈ మనసే ఆత్మ కొరకు సూక్ష్మ,స్థూల విషయాలలో, వర్ణము, ఆశ్రమము,జాతి,భేదము,గుణము,క్రియ హేతువు,ఫలము మొదలైనవానిని కల్పన చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా చేసి సంగం లేని ఆత్మను మోహింపచేస్తూ, దేహము ఇంద్రియాలు,ప్రాణం వానిచే బంధించి, నేను,నాది అనే భావాన్ని కలగచేస్తూ జనన,మరణాలలో తిప్పుతూ ఉంటుంది.

ఒక విషయానికి ఏడుస్తుంది, మరొక విషయానికి నవ్వుతుంది. ఎవరో, ఏదో అన్నారని బాధపడుతుంది, ఎవరినో కించపరచేమని ఆనందిస్తుంది. పోట్లాడుతుంది, ముక్కూ మొహం తెలియని వాళ్ళని అకారణంగా ప్రేమిస్తుంది.  సర్వ అనుభూతులూ పొందుతూ ఉంటుంది. ఒక క్షణంలో ఒక చోటనుంచి మరొకచోటికి ప్రయాణిస్తుంది, స్థిరత్వం ఉండదు. ఒకరితో బాంధవ్యం అంటుంది, మరొకరితో వైరం అంటుంది. అప్పటిదాకా బాంధవ్యం అన్నది మరుక్షణం లో వైరంగా మార్చుకుంటుంది.  తనను కావాలనుకున్నవారిని తను కావాలనుకోదు, తనను కావాలనుకోనివారినే తను కావాలనుకుంటుంది. చిన్న మాటకి నిండాపడుతుంది, అపార్థం చేసుకుంటుంది, భీష్మిస్తుంది, అలుగుతుంది, బాధపడుతుంది, ఎన్ని చిన్నెలో చెప్పలేం, ఇదంతా మనసు చేసే ఒక మాయా జాలం. ఇంత చంచలమైనది మరొకటిలేదు.

ఈ మనోమయకోశం కూడా ఆత్మ కాదు.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ప్రాణమయకోశం

ప్రాణమయకోశం                                                              వివేకచూడామణి-4                        

”నేనెవరు?” అనే ప్రశ్నకి సమాధానం ఆత్మ ఐతే, ఆత్మ ఎక్కడుంది? ఈ శరీరమే ‘నేను’ అనే ‘ఆత్మ’ యా?శరీరం పంచకోశ నిర్మితం, ఆ ఐదు కోశాలూ 1.అన్నమయ కోశం2.ప్రాణమయ కోశం 3.మనోమయ కోశం 4.విజ్ఞానమయ కోశం 5.ఆనందమయ కోశం. మరి ఈ పంచకోశాలేంటీ?

1.అన్నమయ కోశం అంటే రక్తమాంసాలతో కూడిన ఈ శరీరం అనుకున్నాం కదూ! మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదివరలో చెప్పినదే చెబుతున్నాననుకోవద్దు, గుర్తుండవు, అందుకు గుర్తుకు తెస్తున్నా, మరేం లేదు సుమా!

2.కర్మేంద్రియాలు ప్రాణమూ ఉండేది ప్రాణమయకోశం. అనగా కాళ్ళు, చేతులు, కళ్ళు, మూత్రద్వారం, అపానద్వారం ఇవి కర్మేంద్రియాలు+ పంచప్రాణాలు ప్రాణ,అపాన,వ్యాన, ఉదాన, సమానాలు మొత్తం పది కలిస్తే ప్రాణమయ కోశం.

అన్నం తిన్న మానవులలో; స్త్రీ, పురుషులలో శుక్ర,శోణితాలుగా తాయారయి, ఆ స్త్రీ పురుషుల సంయోగంతో మరల మానవులు పుడుతున్నారు. అలా అన్నం నుంచి ప్రాణం పుడుతోంది. పుట్టిన ప్రాణి అన్నం తిని బతుకుతుంది, అన్నం లేకపోతే నశిస్తుంది.

’ఊపిరి చొరబడితే పుట్టాడంటారు, ఊపిరి నిలబడితే పోయాడంటారు’ అన్నారో సినీ కవి, ఎవరు చెప్పినా ఇదే నిజం. ప్రాణం అంటే ఊపిరి, ప్రాణాలు ఐదు. 1.ప్రాణ. 2. అపాన. 3.వ్యానము. 4.ఉదానము. 5.సమానము. ప్రాణవాయువు నకు హృదయము, అపానమునకు గుదము, సమానమునకు నాభి, ఉదానమునకు కంఠము, వ్యానమునకు సమస్త శరీరము,ఆవరణలు. ఇవియే పంచ ప్రాణాలు.

మానవులలో వాయువు నిమిషానికి 14 ఉఛ్వాస నిశ్వాసలలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఉఛ్వాస,నిశ్వాసలపై జీవితకాలం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఊపిర్లు పెరిగితే జీవితకాలం తగ్గుతుంది, ఊపిర్లు తగ్గితే జీవితకాలం పెరుగుతుంది. దీనికి ఉదాహరణ తాబేలు, తాబేలు నిమిషానికి రెండు ఊపిరులే తీసుకుంటుంది అందుకు వందల సంవత్సరాలు బతుకుతుంది, అదే మానవుడు ఏడు ఊపిర్లు తీసుకుంటే వంద సంవత్సరాలు బతుకుతాడు.శరీరంలో వాయువు పరతంత్రమైనదే, దీనికి స్వపరభేదాలూ లేవు, ఇష్టాఇష్టాలూ లేవు.

కర్మేంద్రియాలు అన్నమయకోశాన్ని కదిలిస్తూ ఉంటాయి, చైతన్యం ఉంటుంది, ప్రాణం ఉన్నంత వరకే.
ఈ కోశమూ పుట్టుక ముందులేదు, మరణం తరవాతా లేదు, అందుచేత ఈ కోశం ఆత్మ కాదు.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-నాస్తి

నాస్తి

అస్తి అంటే ఉన్నది, నాస్తి అంటే లేకున్నది, న=లేక అస్తి=ఉన్నది. లేకుండటమేంటో తెలియాలి, అంటే ఇదివరలో ఉండి ఇప్పుడు లేకపోయిందా? అర్ధం కాలా?నాస్తిలో కూడా అస్తి ఉన్నది. :)

అస్తి, నాస్తి అనేటప్పటికి ముందు గుర్తొచ్చేవాడు దేవుడే. దేవుడున్నాడనీ లేడనీ చర్చలు మానవజాతి పుట్టినప్పటినుంచీ ఉన్నట్టున్నాయి.

హిరణ్యకశిపుణ్ణి దేవుడు లేడనేవారి జాబితాలో కలిపేసుకున్నారుగాని అది నిజంకాదు. ఈ ఉన్నాడన్నవాళ్ళలో మరో రకమే హిరణ్యకశిపుడు. ఇతనూ దేవుడు ఉన్నాడు, అది ”నేనే’ అనేవాడు. ”ఏకమేవా అద్వితీయం బ్రహ్మ”. దేవుడొకడే రెండవవాడు లేడు, అది నేనే ”అహం బ్రహ్మస్మి”, నేనే దేవుడిని, మరొకరు దేవుడెలా అవుతాడు? అన్నది ఇతని వాదన. ప్రహ్లాడుడంటాడూ, ”ఏకమేవా అద్వితీయం బ్రహ్మ”, దేవుడొక్కడే రెండవవాడు లేదు. ”అహం బ్రహ్మస్మి” ఇది ఎవరి మటుకు వారనుకోవాలి, భగవంతుడు నీలో, నాలో ఈ సర్వజగత్తులో ఉన్నాడంటాడు.అందుకే అహం బ్రహ్మస్మి అనుకోవాలి. సూర్యుడు ఆకాశం లో ప్రకాశిస్తున్నాడు, ఎవరిమటుకు వారికి ఒకడుగా కనపడతాడు, అలాగే దేవుడు నీలో, నాలో సర్వ జగత్తులో ఉన్నాడయ్యా! అద్దం లో చూస్తే సూర్యుడు కనపదతాడు, ఒకడే, అదే అద్దం ముక్కలైతే అన్నిటిలోనూ కనపడతాడు కదా! అన్ని అద్దం ముక్కలలోనూ ఒకే సూర్యుడు కనపడుతున్నాడా? లేక అనేకమంది సూర్యులున్నారా? సూర్యుడొక్కడే! కాని ప్రతిబింబాలే కనపడుతున్నాయి. అలాగే దేవుడు ఒక్కడే, అందరిలోనూ ఉన్నాడు. అలాగే దేవుడు అందరిలో ఉంటాడు, నీ మనసును జయించు, నీలో నీకు దేవుడు కనపడతాడు అంటాడు, ప్రహ్లాదుడు. ఇదీ తేలని తగువు, మొత్తానికి ఉన్నాడని హిరణ్యకశిపునికి కనపడ్డాడన్నారు. నేటి కాలానికొస్తే,

ఉన్నాడన్నా తగువులేదు, లేడన్నా తగువులేదు, కానీ ఈ ఉన్నాడన్నవారు లేరన్నవారిదగ్గరకిపోయి ఉన్నాడు, ఉన్నాడు అంటుంటారు. ఇక లేడన్నవారు ఉన్నాడు అన్నవారి దగ్గరికిపోయి లేడు, లేడు అని అరుస్తుంటారు. అసలీ గొడవెందుకు? ఎవరి ఇష్టానికి తగినట్టు వారు ఉన్నాడనో,లేడనో అనేసుకోవచ్చుగా?

అసలు తిరకాసు ఇక్కడే ఉంది, ఉన్నాడని అనుకునేవారికి కించిత్ అనుమానం, ఉన్నాడంటావా?లేడేమో! అని. లేడన్నవారికీ కించిత్ అనుమానం ఉన్నాడేమో, అని. అందుకు వీరు, మరొకరు తను నమ్ముతున్న, ఉన్నాడు అన్నవాడిని, మరొకడిని తయారు చేసుకోవాలని ఆరాటం. అలాగే లేడన్నవాడికి కూడా మరో లేడన్నవాడిని తయారు చేసుకుని తన వాదాన్ని బలపరచుకోవాలనే ఆరాటం. ఈ ఉన్నాడు లేడు అనే వాదన, పోరాటం మరొకరు కూడా తమ వాదాన్ని బలపరచేవారిని తయారు చేసుకోడం కోసమే తప్పించి మరొకటి కాదనేదే నిజం. ఇదే మానవ బలహీనత.

ఇక ఉన్నాడు అని పూర్తిగా నమ్మినవానికి ఎవరితోనూ తగవులేదు, వారెవరితోనూ తగవు పడరు, అలాగే పూర్తిగా లేడని నమ్మినవానికీ తగవులేదు, వీరూ ఎవరితోనూ తగవు పడరు. తగవులన్నీ ఉన్నాడేమో! లేడేమో అనే అనుమానపు మనుషులకే…..అదీ సంగతి.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-అన్నమయకోశం

అన్నమయకోశం.                                                        వివేకచూడామణి-3                           

”నేనెవరు?” అనే ప్రశ్నకి సమాధానం ఆత్మ ఐతే, ఆత్మ ఎక్కడుంది? ఈ శరీరమే ‘నేను’ అనే ‘ఆత్మ’ యా?శరీరం పంచకోశ నిర్మితం, ఆ ఐదు కోశాలూ 1.అన్నమయ కోశం2.ప్రాణమయ కోశం 3.మనోమయ కోశం 4.విజ్ఞానమయ కోశం 5.ఆనందమయ కోశం. మరి ఈ పంచకోశాలేంటీ?

అన్నం నుంచి పుట్టిన ఈ శరీరమే అన్నమయ కోశం, ఇందులో అస్థి,మజ్జ,మాంసం,మేద,రక్తం, మూత్రం, పురీషం మొదలైనవన్నీ ఉంటాయి.

అన్నమయ కోశం :- అన్నం ఎలాపుడుతోంది? ’పర్జన్యాదన్న సంభవః’ అన్నారు, భగవానులు. అంటే మేఘం వలన అన్నం పుడుతుంది. ఉత్తిమాటలా ఉందా, అవునా? అలాగే అనిపిస్తుంది. చాలా పెద్ద విషయాలను చిన్న మాటలలో ఇమిడ్చి చెప్పడం, అవి నిత్య వ్యవహారంలో వాడుకలో ఉండటమే భారతీయత లక్షణం. సూర్యుడు సముద్రపు నీటిని ఆవిరి చేసి మేఘంగా తయారు చేస్తాడు. దానిని గాలి తరిమితే అనుకూలమైన చోట వర్షం పడుతుంది. విత్తనం, నీటితో పాటు మిగిలిన నాలుగు భూతాల సంయోగంతో మొలకెత్తితే పంట పండుతుంది, ఈ పండిన పంటను ’ఓషధి’ అంటాము. దీనిని జీవులు తింటాయి. ఇది అన్ని జీవులకూ ఉన్నదే, మానవులకూ ఉంది. ఇంతటి విషయాన్ని ’పర్జన్యాదన్న సంభవః’ అని చిన్నమాటలో చెప్పెసేరు.

అన్నం నుంచి ఈ శరీరం పుట్టింది.అన్నంతోనే పెరుగుతుంది, అన్నం లేకుంటే మరణిస్తుంది. ఎముకలు, మజ్జ,మాంసము, మలమూత్రాలతో కూడిన ఈ శరీరము ఆత్మ కాజాలదు. ఈ శరీరం నియమింపబడుతోంది. నియమింపబడేది ఆత్మ ఎలా అవుతుంది?మూఢులు ఈ శరీరమే ఆత్మ అనుకుంటారు, చదువుకున్నవారు జీవుడే ఆత్మ నుకుంటారు కాని విజ్ఞానం కలవారు మాత్రం సత్యమైన ఆత్మయందే ”నేను”అనే భావం కలిగి ఉంటారు.ఎంత చదువుకున్నవారైనా ఈ శరీరమే నేను అనే భావాన్ని వదలనంత కాలమూ మోక్షం అనేదే లేదు. మన నీడ మనం కానట్టు, ఛాయాచిత్రమే మనము కానట్టు ఈ శరీరమే నేను అనే ఆత్మకాదు.

మరి ఈ అన్నమయకోశం మానవుల పుట్టుకకు ముందులేదు, మరణం తరవాతా లేదు, అందుచేత ఇది ఆత్మ కాదు, ఆత్మ అన్నది పుట్టుక చావూ లేనిది కదా! అందుచేత ఈ కోశంలో ఆత్మ లేదు.

ఈ అన్నమయకోశానికి ఎన్నో! ఆకలి,దప్పిక, జర,రుజ, మోహం,శోకం, మరణం. ఇవికాక పూతలు, అందాలు, సొగసులు వీటికోసం శ్రమ, మరొకరితో పోలిక. ఇంకా మానం, అవమానం, ఎవరో అందంగా ఉన్నావంటే ఆనందం, ముక్కుబాగోలేదంటే డొర్ర ముక్కులా ఉందంటే అవమానం, ఎన్ననీ. చీకిరికళ్ళలా ఉన్నాయంటే కళ్ళు పెద్దవి చేసుకోడానికి పడరాని పాట్లు, అందాలకోసం ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు. కొత్త కొత్త అనుభవాలకోసం తపన. ఇలా ఎన్నెన్నో, వీటితో నిందిపోయి కోరికలపుట్టగా ఉండేదే ఈ అన్నమయ కోశం.
అంతెందుకు? దూషణ,భూషణ,తిరస్కార,అలంకార,మమకారాలూ, సర్వ అనుభవాలూ నేనే అనుకుంటుందీ అన్నమయ కోశం,ప్రాణ, మనోమయ కోశాలతో కలసి. దీని ప్రజ్ఞ మెలకువలోనే. మిగిలినవి తరవాత. బోర్ కొడితే మానేస్తా…  :)

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-Please guide me

Please guide me

Shreeram chits P Ltd, Shreeram transport finance company limited, shreeram life Insurance company etc are the companies,  the part of the Shreeram group of companies. I and my family members are the customers of the above companies. I am facing lot of hardship with these companies for the last three months and I narrate….

I have insured with the Sreeram life Insurance company and the policy matured in may 2015. I have submitted the concerned papers along with the policy document to the local office at Mandapaeta in june 2015. After some time I enquired and was told that one paper submitted by me was missing and I have submitted the paper. After some time I have enquired and was told some other paper was missing. I have submitted again. After one month or so I tried to contact the local office in-charge, she was not available and no other man is ready to part with any information. I have contacted the Head office at phone number 040-23434466 Hyderabad, enquired and was informed a cheque was dispatched. I asked to whom the cheque was dispatched and there is no reply. I have asked the operator to connect me to the vice-president, so that I can speak to him, she left without any information and never returned to answer me or give his phone number. I have given a mail to the mail address given in the website ”apsys@schits.com”. And there is no acknowledgement or reply even to date.

On the same day I have given a mail to the customer care and they replied that the papers are not received in divisional office, and the local office at Mandapaeta had sent a messenger stating that some other paper is lost. Again I have submitted it. After 15 days, I have again tried to contact the customer care to get no reply by mail. Again I have tried on 19th and was given the stereo typed reply. I do not know what is in store for me to hear next. So far the the maturity amount is not paid.

Even after submitting all papers I unable to understand how the office had lost some papers?,so many times.  Further the company maintaining silence and failing to give a reply to the customer, what is the fun of giving a email address? Is it a crime and the customer should not complain about the service? Why the operators fail to connect the superior or give phone numbers to the customer?
I have complained to the ombudsman Hyderabad by mail for redressal of my grievance and waiting for a reply.

In an another case my wife invested in the Shreeram transport finance company, in debentures. The bond was given a security for the chit auctioned. The chit retired and the Manager of the local branch Mandapeta failed to return the bond. The manager never cared to reply, and the complaint to the higher authority, fell on deaf ear. The debenture bond matured in june2015. She submitted an indemnity bond and other related papers and after one month enquired to find that the papers were not sent to the concerned office by the Divisional office. After one month the papers were dispatched to the concerned office and after 15 days when We contacted, we were given to understand that the signature not tallying. The papers were returned after one week and we have again submitted the papers after the signatures and waiting.

These are the clear cases of harassment. The stone silence of the head office of the companies at the given mail address is much annoying, the inability of the customer care is further annoying and causing agony.. Totally these episodes are the cause of mental agony and and annoyance. This is also the disservice of the group of companies.  The companies are harassing us, by all means and telling something, only when we are contacting or complaining. Really this is the cause and a case of annoyance to me and to my wife at this old age of 75,70. This is the style of working of the group of companies.

Kindly guide me in the matter.