శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఎవ్వనిచే జనించు…

ఎవ్వనిచే జనించు…

యస్మిన్నిదం యతశ్చేదం యేనేదం య ఇదం స్వయమ్
యోఽస్మాత్పరస్మాచ్చ వర్తనం ప్రపద్యే స్వయంభువమ్….భాగవతం. వ్యాసుని మాట.

ఎవ్వనిచే జనించు జగ మెవ్వనిలోపల నుండు లీనమై
యెవ్వనియందు డిందు బరమేశ్వరు డెవ్వడు మూలకారణం
బెవ్వడనాది మధ్య లయు డెవ్వడు సర్వము దాన యైన వా
డెవ్వడు వాని నాత్మభవు నీశ్వరునే శరణంబు వేడెదన్….భాగవతం..పోతన మాట.

నాకు పోతనగారి పద్యం నచ్చినట్టుగా వ్యాసుని శ్లోకం నచ్చలేదు,రెండూ ఒకటే ఐనా. నా నచ్చుబాటుకేంగాని ముందుకు కదులుదాం…

జాయతే గఛ్ఛతే ఇతి జగం అంటే వచ్చేది వెళ్ళేది ఈ సృష్టి సమస్తం. ఎక్కడనుంచి పుడుతోందీ? ఆవిష్కరింపబడుతోంది? అంటే ఎక్కడో ఉన్నట్టేగా? అదెలా ఎదురుగా కనపడుతున్న మఱ్ఱి చెట్టున్నది కదా? ఎక్కడున్నది? ఆవగింజకంటే చాలా చిన్నదైన బీజంలో కదా! అంటే అణురోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్. మఱ్ఱిచెట్టు అణువుగానూ ఉన్నది, వృక్షంగానూ ఉన్నది. అలాగే సమస్త జగమూ అణువుగానూ వ్యాప్తిగానూ ఉన్నది. అదే బయటకు ఆవిష్కరింపబడుతున్నది, కాలంతో పెరుగుతున్నది, చివరగా తిరోహితమవుతున్నది.

ఈ కాలం మూడు రకాలు భూత,వర్తమాన,భవిష్యత్తులు. అనగా జరిగిపోయినది,జరుగుతున్నది, జరగబోయేది. ఈ సర్వాన్ని నియంత్రిస్తున్నదెవరు? ఎవరి నియంత్రణా లేకనే జరుగుతున్నదా? లేదు.

దేని ఉనికీ స్థిరంకాదు. కొన్ని మనం చూస్తుండగా పుట్టి కొద్ది సేపటిలోనే మరణిస్తున్నవీ, మరికొన్ని కొన్ని వందల సంవత్సరాలు బతుకుతున్నవీ వున్నాయి. చివరకన్నీ తిరోహితమౌతూనే ఉన్నాయి.

ఈ పుట్టడం పెరగడం చావడం ( అనాది,మధ్య,లయుడెవ్వడు?) అనే సర్వమూ నిర్వహిస్తున్నదెవరు? కాలం. మరి కాలాన్ని నిర్వహిస్తున్నదెవరు? సూర్యుడు. సూర్యుడు కూడా నియంత్రించబడుతున్నాడు. అంటే కాలమే నియంత్రించబడుతోంది. అంటే కాలాన్ని కూడా నియంత్రించే మహా శక్తి. ఆ మహా శక్తిని నే శరణువేడుతున్నాను. ఇదీ ప్రార్ధన.

ఈ సర్వమూ నేటి సైన్సూ ఒప్పుకుంటోంది! అదీ చిత్రం.సూర్యుడు నియంత్రించబడుతున్నాడని సైన్స్ చెబుతోంది. ఋగ్వేదం ఇలా అంటోంది, సూర్యచంద్ర మసౌ ధాతా యధా పూత్వమకల్పయాత్, పృధీవీచంతరిక్ష…..అంటే బ్రహ్మ, సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి, అంతరిక్షం మొదలైన వాటిని యధాపూర్వంగా కల్పించాడు, అని. అంటే ఇదివరకున్నవాటిలా మళ్ళీ సృష్టి చేశాడని. ఇదివరకున్నాయంటే, ఎవరివలన ఉన్నాయో అదే మహాశక్తి అణువుగానూ, విశ్వ వ్యాప్తంగానూ ఉన్నది. స్వయంగా ఆవిష్కృతమయే ఆ మహా శక్తికి నమస్కారం.

ప్రకటనలు

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-బందెల దొడ్డి

బందెల దొడ్డి

బందెల దొడ్డి అంటారు కాని అసలు మాట బందీల దొడ్డి అనేది నా మాట 🙂 ఎవరా బందీలు, ఎక్కడుండేవని కదా తమ అనుమానం అవధరించండి.

పల్లెలలో పశువులు స్వేఛ్ఛగా తిరిగేవి, గ్రామ కంఠాలలో మేసేవి. గ్రామ కంఠాలంటే గ్రామానికి సంబంధించి ఉమ్మడి స్థలాలు, ప్రభుత్వానివే! కొన్ని గొడ్లు గ్రామకంఠాలలో మేస్తూ కూడా పక్క పొలాలలో పడి పైరును పాడు చేస్తే రైతులు బయటికి తోలేసేవారు. ఐనా కొన్ని దొంగ గొడ్లకి ఇలా పై పొలాల్లో మెయ్యడమే అలవాటు. అవెవరి గొడ్డో తెలిస్తే వారికి చెప్పి అదుపు చేసుకోమనే వారు. అలా చెప్పినా వినిపించుకోని సందర్భం లోనూ, ఎవరి గొడ్డో తెలియని సందర్భంలోనూ ఆ గొడ్డును బందీ చేసి మునసబు ఆధీనం లో ఉన్న బందీల దొడ్డికి తరలించేవారు. ఇలా చేరిన పశువుకు మేతతో సహా అన్నిటిని గ్రామ నౌకరు చూసేవాడు. పశువు తప్పిపోతే బందెలదొడ్లు వెతుక్కునేవారు, ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఒక బందెల దొడ్డి ఉండేది. తన పశువు బందెలదొడ్డిలో కనపడితే ఆ మున్సబు దగ్గరికిపోయి ఎన్ని రోజులనుంచి ఆ పశువు దొడ్డిలో ఉన్నదో దానికి తగిన మూల్యం, జరిమానా చెల్లించి మరలా ఇంటికి తోలుకుపోయేవారు. ఆగండి..ఆగండి ఇది వింటూంటే ఏదో గుర్తొచ్చిందంటారా నేటి కాలపు విషయం 🙂

కేంప్ రాజకీయాలని బందెల దొడ్డి రాజకీయాలని వీటికి పేరుష.మా వాళ్ళా రోజుల్లో అలా అనేవారు. ముచ్చటైన విషయం, తెలుసా! ఇవి దేశంలో ఎక్కడ మొదలయ్యాయో? దీనికి మొదటివారం మేమే!! ఈ ఆలోచనకి మాదే పేటెంట్ హక్కు. మా జిల్లాలో అనగా తూగోజిలో మా ఊరికిదగ్గరలో ఉన్న ఒక పంచాయతీ సమితికి నాటి రోజుల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోడానికి సమయం ఉండిపోయింది, పంచాయితీ ప్రెశిడెంట్ల ఎన్నిక పూర్తయినా. కప్పల తక్కెడ రాజకీయం, ఆయారాం గయారాం లంతా మా తరవాత వారే సుమా! ఆ రోజుల్లో ఉన్నది ఒకటే పార్టీ అదే కాంగ్రెస్, అందులో రెండు వర్గాల మధ్య పోరు. కప్పలతక్కెడలాగా ఇటూ అటూ గెంతి పక్షాలు మార్చకుండేందుకుగాను, మా ప్రాంతంలోని రాజకీయ చాణుక్యుడొకరు పంచాయతి ప్రెసిడెంట్లందరిని బస్సులో బెంగుళూరు ( బెంగలూరుకి బందెలదొడ్డి రాజకీయాలకి ఏదో అవినాభావ సంబంధం ఉండే ఉంటుంది)పంపించి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు తిరుపతి వేంకన్న బాబు దర్శనం చేయించి గుళ్ళు కొట్టించి, ఒక్కొక్కరికి ఒక పచ్చ కండువా కప్పి ఎన్నిక సమయానికి ఎన్నిక స్థలానికి చేర్చారు. నిజం! దానిని ఆ రోజుల్లో ముచ్చటగా చూశాం, పచ్చటి గుండుతో (గుండు మీద స్వామివారి శ్రీగంధపు పూతతో) పచ్చ తువ్వాలు కప్పుకుని బస్సు దిగుతున్న సర్పంచులని చూసి తరించినవారం. ( అప్పటికి తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టలేదు) అలా బందెల దొడ్డి రాజకీయానికి మొదటివారం, ప్రారంభకులం.

నేటి కాలం బందెలదొడ్డిలో సెల్ ఫోన్ లు కూడా ఊడ బెరుక్కున్నారట, ఆ కాలంలో సెల్ ఫోన్ లు లేవు, మామూలు లేండ్ ఫోన్ లే తక్కువ. నాటి కాలానికి గొప్ప హోటల్లో బస, మందు,విందు,పొందు కార్యక్రమాలు అని నాటి సర్పంచ్ లు గుర్తు చేసుకుంటుంటారు.

మీరీ పాటికి వారెవరో గుర్తించి ఉంటారు గా! నేటి రాజకీయాలు చూస్తుంటే టపా తన్నుకొచ్చేసింది, నా ప్రమేయం లేకనే! 🙂

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-నాస్తి జాగరతో భయం.

నాస్తి జాగరతో భయం.

కృషితోనాస్తి దుర్భిక్షం
జపతో నాస్తి పాతకం
మౌనేన కలహో నాస్తి
నాస్తి జాగరతో భయం.

వ్యవసాయం/పరిశ్రమ/ప్రయత్నం చేస్తే కరువుండదు. తపస్సు చేస్తే పాపం ఉండదు. మౌనంగా ఉంటే కలహం లేదు. జాగ్రత్తగా ఉంటే భయం లేదు.

నాస్తి జాగరతో భయం, భయం దేనినుంచి? ప్రమాదం నుంచి. ప్రమాదం అంటేనే చెప్పివచ్చేది కాదు,హఠాత్తుగా మీద పడేది. పెను కష్టం హఠాత్తుగా మీదకురికితే ఎంతటి వారైనా బిత్తరపోతారు, తత్తర పడతారు. కొన్ని ప్రమాదాలు చెప్పీ వస్తాయి. అలా తత్తరపాటుకు గురికాకుండాలంటే, భయానికి గురికాకుండాలంటే జాగ్రత అవసరం. జాగ్రత అంటే, ఎఱుక కలిగి ఉండడం, హెచ్చరికగా ఉండడం వగైరా చెప్పుకోవచ్చు. ఇలా కాదుగాని ఉదాహరణ చెబుతా!

మా ఊరు అఖండగోదావరి పక్క ఉంది. అక్కడ గోదావరి వెడల్పు ఐదుకిలో మీటర్ల పైమాటేనేమో! ప్రతి సంవత్సరం వరదొచ్చేది. వరదకి ముందు పోతగట్ల వెంట నదివైపు ముఖ్యంగానూ,ఊరివైపూ, ఊళ్ళో ఉన్న పిల్లలమంతా, పందికొక్కు కన్నాలు గుర్తించి, గుర్తుగా పొడుగాటి వెదురు కర్ర ముక్క గుచ్చి ఉంచేవాళ్ళం, మా వెనక పెద్దవాళ్ళు రాళ్ళు వగైరా పుచ్చుకొచ్చి ఆ కన్నాలు పూడ్చుకుంటూ పోయేవారు, దగ్గరగా రెండు కిలో మీటర్ల దూరం. వరద, గట్టు దగ్గరకి వస్తోందనగా ఊళ్ళో ఉన్న పిల్లా మేకాతో సహా అందరూ గోదావరి గట్టు కాపలాకి వెళ్ళేవాళ్ళం,రాత్రి పగలు కూడా. ఐదుగురొక జట్టు, ఒక టార్చి లైటు, ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు, ముగ్గురు పిల్లలు, ఇలా కాపాలా కి గస్తీ తిరిగేవాళ్ళం. ఇంటి దగ్గర, ఇంటికొకరిని కాపాలాకి ఉంచేసేవారు, అలా ఇంటి దగ్గరెవరూ లేనపుడు, పొరుగూరివాళ్ళు వెనకనుంచి వచ్చి దోచుకుపోయిన సంఘటనలూ ఉన్నాయి. గట్లకి కాపలా ఎందుకు? గట్ల వెంట కాపలా కాసి గట్టుకి దగ్గరలోకి, పడవలో గాని,తెప్పమీదగాని వచ్చిన వాళ్ళని పట్టుకుని పెద్దవాళ్ళకి అప్పజెప్పేవాళ్ళం. వీళ్ళెవరూ? పక్క పై ఊరివాళ్ళు, లేదా ఎదురుగట్టు ఊరివాళ్ళు. వీళ్ళనెందుకుపట్టుకోడం అని కదా అనుమానం. వరదవచ్చి గోదావరి తమ వైపుగట్టు తెగితే తమ ఆస్థిపాస్థులు పోతాయని ఎదురు గట్టుకి చిన్న చిల్లు చేసిపోతే,చూడకపోతే గండి పడిపోయినట్టే,వరద మా వైపుపోతే తమరు రక్షింబడాలని కోరిక. అందుకు కాపలా కాసుకునేవాళ్ళం. ప్రమాదం నుంచి రక్షించుకోడానికి చర్య తీసుకునేవాళ్ళం, ఎప్పుడూ మా ఊరు దగ్గర గండి పడలేదు,నేనెరిగి.

మరోమాట
అదో పల్లెటూరు. ఒక మాస్టారు ఆ ఊళ్ళో పుట్టి,పెరిగి,చదువుకుని టీచరై ఆ ఊళ్ళోనూ చుట్టుపక్కలా పని చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. పూర్వీకులిచ్చిన ఇంట్లో ఉంటూ. చాలా మంది శిష్య గణం చేరింది, పరిచయాలూ పెరిగాయి. ముగ్గురు కొడుకులు కలిగారు. పెద్ద కొడుకు ఊళ్ళో ఉంటే మిగిలినవారు దేశాలు, రాష్ట్రాలు పట్టిపోయారు, బతుకు తెరువు కోసం. భార్య గతించింది, ఒంటివాడైపోయి, పెద్ద కొడుకు దగ్గరే ఉండిపోయాడు, కాలం చేసాడు.

కొడుకులు,కోడళ్ళు, మనవలు,మనవరాళ్ళు, కావలసిన వాళ్ళంతా వచ్చారు, రోజులెళ్ళిపోయాయి. సంవత్సరం గిర్రున తిరిగొచ్చింది, మళ్ళీ అంతా చేరారు, కార్య క్రమాలు చేసారు, చివరిరోజు ఊళ్ళో అందరిని పిలిచి, రాత్రి భోజనాలెట్టేరు. ఊరి పంక్తి అయి తమ భోజనాలు పూర్తయ్యేసరికి రాత్రి మూడయింది, కొడుకులు,కోడళ్ళు, మనవలు,మనవరాళ్ళు అంతా భోజనాలు,వడ్డింపులు కార్యక్రమాల్లో అలసి ఎక్కడివాళ్ళక్కడే నిద్రపోయారు. తెల్లారింది శనివారం ఒక్కళ్ళూ లేవలేదు, మధ్యాహ్నమయింది, ఎవరూ లేవలేదు,నిద్రపోతూనే ఉన్నారు, నాలుగు రోజులనుంచి అలసి ఉన్నారు కదా! సాయంత్రం నాలుగ్గంటల వేళ ఒక్కొకరూ లేచి దంతధావనం కానిచ్చారు.

”మధ్యాహ్నం భోజనాలు లేవు, రాత్రికైనా…” అని ఒక కోడలంటే మరొక కోడలు, ”అబ్బా! నా వల్ల కాదే! ఏం వద్దే బాబూ” అంది. పెద్దకోడలు ”అదేం మాట ఏదో ఒకటి తినకపోతే ఎలా? మళ్ళీ రేపు ప్రయాణాలాయే” అంటే బుల్లి కోడలు, ”ఎలాగా శనివారమేగా ఏదో టిఫిన్ చేసుకు తినేద్దాం లెద్దురూ” అనడం, మొగాళ్ళు, ”ఏదో ఒకటి చెయ్యండర్రా” అనడంతో టిఫిన్ చెయ్యాలని నిర్ణయానికొచ్చేరు. ఏం చెయ్యాలీ అని చూస్తే ఒక అరటి కాయల గెల కనపడింది, ఒక శనగపిండి పేకట్ కనపడింది, కితంరోజు వాడి దింపిన కాగునూనె, బూరెల మూకుట్లో కనపడింది. బజ్జీలేసుకుందామే అన్నారొకరు. సరేనన్నారు. ఒకరు అరటి కాయలు తరిగేరు, మరొకరు శనగపిండి కలిపేరు, మరొకరు కాగు నూనె స్టవ్ మీదెక్కించి సిద్దం చేసేరు. మరొకరు బజ్జీలేసేరు. చట్నీ ఎదో చేసిందుంటే కానిచ్చేసేరు.అమ్మయ్య! తిన్నవాళ్ళకి తిన్నన్ని బజ్జీలు పెట్టేసి తోడికోడళ్ళు ముగ్గురూ కూచుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ బజ్జీలు తిన్నారు. ఇందులో పెద్దకోడలికి తినే వస్తువు ప్రతీది నోట్లోకి ఎగరేసుకోవడం అలవాటు. బజ్జీలు అలాగే తిన్నది. రాత్రికి అంతా మళ్ళీ నిద్రకి పడ్డారు.

రాత్రి గొంతులో ఎదో ఉన్నట్టనిపిస్తే రెండు సార్లు మంచినీళ్ళుతాగి, పుక్కిలించి ఉమ్మేసి, గొంతు గరగలాడించి ఏదో చేసి గడిపేసింది, ఆదివారం తెల్లారింది. సాయంత్రం ప్రయాణం, అందరూ ఎవరి హడావుడిలో వాళ్ళున్నారు, ఫ్లైట్ ఎక్కవలసినవాళ్ళు,రైళ్ళు మారవలసినవాళ్ళు, సద్దుకుంటున్నారు. పెద్దకోడలికి గొంతు వాచింది, గొంతులో ఏదో ఉన్నట్టే ఉంది, ఎవరికి చెప్పలేదు, మధ్యాహ్నం భోజనాల దగ్గర చూసేరంతా! ”ఏమయిందంటే,ఏమయిందన్నారు”, ”ఏమో తెలియటం లేద”ంది. భోజలయ్యాకా పక్కనే ఉన్న చిన్న టవున్ కి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి నిర్ణయం చేసారు. అదృష్టంగా ఒక కొడుకు తెచ్చిన కారుంటే అందులో తీసుకెళ్ళేరు. ఆ చిన్న పట్టణంలో డాక్టర్లు ఉన్నారుగాని ఆరోజెవరూ లేరు, ఆదివారం అందునా సాయంత్రం. ఏం చెయ్యాలని అనుకుంటూ ఉండగా ఒక ముసలి డాక్టర్ గారు పని లేక,తోచక హాస్పిటల్లో కూచునుంటే ఆయన దగ్గరికి తీసుకుపోయారు. ఆయన వివరాలడిగి చూసి, ఏదో గొంతులో పెట్టి చూసి గొంతులో ఏదో ఉన్నట్టుందని చెప్పి, వైద్యానికి ఉపక్రమించి, వాంతికి మందు తాగించారు. వాంతిని జాగ్రత్తగా పట్టమన్నారు, బేసిన్ లో. రెండు సార్లు వాంతి చేయించిన తరవాత చూస్తే గొంతులో ఏమీ ఉన్నట్టు కనపడటం లేదు, ఇప్పుడు వాంతిలో వెతకమన్నారు.

వాంతిని క్షుణ్ణంగా వెతికేసేరు, నర్స్ అరిచింది ”ఆ దొరికింద”ని, ఏంటబ్బా అని చూసారంతా! అదే ఒక పక్క దగ్గరికి నొక్కుకుపోయి అందులో చిన్న బజ్జీ ముక్క చిక్కుకుని రెండవ పక్క సగం పైగా లేచి ఉన్న ”స్టాప్లర్ పిన్”. డాక్టర్ గారికి ఫీసిచ్చి, నమస్కారం పెట్టి. అయ్యయ్యో! ఎంత పని జరిగింది, చిన్న జాగ్రత తీసుకోకపోవడం, విచారించారు. ఎలా వచ్చి ఉంటుంది బజ్జీలోకి ఆలోచించారు,మరెలాగా బజ్జీలోకి వచ్చే సావకాశం లేదు, శనగపిండి పేకెట్ కున్న స్టాప్లర్ పిన్ కలిపిన పిండిలో పడి ఉంటుందని తీర్మానించేరు. శనగపిండి కలిపినవారు, ”పేకట్ విప్పివుందో, విప్పానో గుర్తులేదు. పేకెట్ కి ఉన్న పిన్ ఒకటి పిండిలో పడిపోయిందనమాట” అన్నది అంతా అవుననుకున్నారు.

మధ్యాహ్నం మొదలైన ఈ హడావుడి పూర్తయ్యేటప్పటి సాయంత్రం ఆరు గంటలైంది. ఈ లోగా అందరిలోనూ ఆతృత,ఏమయింది? ఏమవుతుంది, తమ ప్రయాణాలు సాగేనా, ఈవిణ్ణి ఒకత్తిని ఇలా వదిలేసి పోతే..ఎలా..? ఇలా ఆలోచనలు సాగిపోయి, అందరూ వ్యసన పడ్డారు.

చిన్న జాగ్రత్త, పిండి అలాగే పేకెట్ నుంచి పోసి కలిపెయ్యక, ఒక్క సారి జల్లించుకునుంటే….ఇలా జరిగేదా? నాస్తి జాగరతో భయం. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ప్రమాదాలు జరుగుతోనే ఉంటాయంటారా! అస్తు!! మీమాట నేనెందు కాదనాలి?

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు- సూర్యగ్రహణం చూడటం తెలుసునా?

 సూర్యగ్రహణం చూడటం తెలుసునా? 

      ఉదయించే సూర్యుణ్ణి చూడద్దన్నారు, ఉదయించిన సూర్యుని చూడమన్నారు, పెద్దలు.సూర్యుణ్ణి నేరుగా చూస్తే కళ్ళుపోతాయి, తాత్కాలిక అంధత్వం కలుగుతుంది లేదా శాశ్వత అంధత్వమూ కలగచ్చు. అదే గ్రహణ సూర్యుణ్ణి చూసినా జరిగేది. సూర్య గ్రహణం చూడాలంటే ఫిల్టర్లు వగైరా వగయిరాలు కావాలి లేదా దూర దర్శన శాలకి పోవాలి. సామాన్యులు సూర్య గ్రహణం చూడలేరన్నదే నేటి వారి మాట.

పాత రోజుల్లో సూర్య గ్రహణాన్ని,పల్లెటూళ్ళలో కూడా చూసేవారు, ఉత్తి కళ్ళతోనే! ఎలా? ఇప్పుడు మీరూ చేయచ్చీ పని, ఇందులో సైన్స్ ఉందా? మనవారికి సైన్స్ తెలుసునా?

పెద్ద పళ్ళెం తీసుకోండి, దాని నిండా నీరుపోయండి. ఆరుబయట, నీడ పడని చోట పెట్టండి. ఒక రోకలి తీసుకోండి, దానిని నీళ్ళున్న పళ్ళెంలో నిలపండి. రోకలి నీడ పడే చోటుకు పక్కగా సూర్య బింబం యొక్క ప్రతిబింబం చూడండి. మీ కళ్ళ కి వేరు రక్షణ పరికారాలేం అక్కరలేదు, మేమంతా ఇలా సూర్య గ్రహణాన్ని ఇలా చూసినవాళ్ళమే! ఇది సైన్సవునో కాదో నాకు తెలీదుగాని, సైన్స్ ను జీవితంలోకి తెచ్చుకున్నామంతే!

సూర్యగ్రహణాన్ని ఇలా చూడచ్చన్న సంగతి తెలుసా? మన పూర్వీకులకి సైన్స్ తెలుసా?

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-18 అక్షౌహిణిలసేన-అయ్యబాబోయ్!

18 అక్షౌహిణిలసేన-అయ్యబాబోయ్!

  కురుక్షేత్రంలో పదునెనిమిది అక్షౌహిణీల సైన్యం మొహరించింది. అందులో పాండవులది ఏడు అక్షౌహిణిలు కౌరవులది పదకొండు అక్షౌహిణులు. ఒక అక్షౌహిణి చతురంగ బలం అంటే

21,870 రథాలు
21,870 ఏనుగులు
65,610 గుర్రాలు
1,09,350 కాల్బలము.

పద్దెమిది అకౌహిణులంటే
21,870 x 18 = 3,93,660 రథాలు
21,870 x 18 = 3,93,660 ఏనుగులు
65,610 x 18 = 11,80,980 గుర్రాలు
1,09,350 X 18 = 19,68,300 కాల్బలం

అయ్యబాబోయ్! ఇంతమంది ఎక్కడపట్టేరు, వీళ్ళకి తిండి తిప్పలు ఎలా? అసలు యుద్ధం జరిగిందా? ఇదీ శంక. చూద్దాం! అవధరించండి.

కురుక్షేత్రానిన్ని కేంద్రంగా తీసుకుని ముఫై కిలో మీటర్లవ్యాసార్ధంతో వృత్తం ఊహిస్తే దాని పరిధి పొడవు 180 కిలో మీటర్లు. ముఫై కిలో మీటర్ల వ్యాసార్ధ వృత్తం యుద్ధ రంగం, అదే పొలికలని, అదే దానిపేరే పొలం. వృత్త పరిధిని పద్దెనిమిది భాగాలు చేస్తే ఒక్కో భాగం పొడవు పదికిలో మీటర్లు, అలా దాన్ని వెనక్కి మరో పది కిలో మీటర్లు వెనక్కి పొడిగించుకుంటే వృత్త పరిధిమీద వంద చదరపుకిలో మీటర్ల వైశాల్యం ఉన్న చోటవుతుంది.

(వృత్తంలో తెల్లగా ఉన్నచోటు యుద్ధభూమి, నల్లగా ఉన్నచోటును పద్దెనిమిదిభాగాలు చేస్తే పద్దెనిమిది అక్షౌహిణులు పడతాయి, పరివారంతో సహా)

అటువంటివి పద్దెనిమిది. చెప్పుకోవాలంటే నలభై కిలో మీటర్ల వ్యాసార్ధ వృత్తంలో ముఫైకిలో మీటర్ల దగ్గరనుంచి సేనా నివాసాలనమాట. వంద చదరపు కిలో మీటర్ల చోటులో ఈ సేన మరియు గుర్రాలు, ఏనుగులు, రథాలు చక్కగానే ఉంటాయి. మరో సంగతి కూడా. ఇలా సైన్యంతో పాటు సైన్యానికి కావలసిన సమస్త సంభారమూ అమర్చి పెట్టేందుకు నట,విట,గాయక,వేశ్య,సేవక,వైద్య, వణిజులు కూడానే ఉండేవారు, ఇది భారతం చెబుతున్న మాట. అంటే ఒక లక్ష సైన్యం దానికి కావలసినవి అమర్చేందుకు మరో లక్షమంది మొత్తం రెండు లక్షలమంది ఉన్నారనుకున్నా, వీరంతా ఆ వంద చదరపుకిలో మీటర్లు చోటులో హాయిగా ఉన్నారు, చదరపుకిలో మీటరుకు రెండు వేలమంది. యుద్ధరంగానికి చేరువగానే ఉన్నారు. యుద్ధరంగ వైశాల్యం 2 పై ఆర్ స్క్వేర్ 900= 5,400 చదరపు కిలో మీటర్లు, చక్కగా వ్యూహాలు పన్నేందుకూ సరిపడే చోటే!

మరోమాట, నట,విట,గాయక,వేశ్య,సేవక,వైద్య, వణిజులు సేనతో ఉండేవారంటే నమ్మడం కష్టం కదా! ఒక్క సారి చరిత్ర తిరగేస్తే పందొమ్మిదో శతాబ్దంలో ఆంగ్లేయులతో యుద్ధానికి మరాటీలు కుటుంబాలతో తరలి వస్తే ఆంగ్లేయులు విస్తు పోయారట, ఆ తరవాత కాలంలో ఈ కూడా వచ్చినవారే ప్రతిబంధకంగా యుద్ధాలు ఓడిపోవడం కూడా జరిగింది. ఇలా కుటుంబాలతో, నట,విట,గాయక, వేశ్య,వైద్య,సేవక,వణిజులతో యుద్ధానికి వెళ్ళడం భారత కాలం నుంచి వచ్చిన అలవాటే.

మహాభారత యుద్ధం జరింది. ఈ సేనంతా పద్దెనిమిది రోజుల్లో మడిసింది, సరాసరిన రోజుకి ఒక అక్షౌహిణీ సేనతో.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-శూర్పనఖ వ్యూహం.

శూర్పనఖ వ్యూహం.

    అయోధ్యా రాకుమారుడు రాముడు, అతని భార్య సీత, తమ్ముడు లక్ష్మణునితో నా రాజ్యంలో, గోదావరీ తీరంలో, పర్ణలశాలలో వాసం చేస్తున్నాడట.ఇతని గురించి చాలా విన్నాను. మారీచుడే చాలా సార్లు

రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః
సాధుసత్య పరాక్రమః
రాజా సర్వస్య లోకేస్య
దేవానా మివ వాసవః

అని చెప్పడమూ విన్నాను. ఇంతటి ధర్మాత్ముడి వద్దకుపోయి నాకు జరిగిన అన్యాయం గురించి చెప్పుకుంటే, అన్నను శిక్షిస్తాడేమో! అబ్బే! జరగని పని ఎందుకంటే, ఎంత ధర్మాత్ముడైనా, ఇతనా ఒంటిగాడు, అవతలివాడు మంది మార్బలంతో పోతరించిన వాడు, ఈ ఆలోచనే బాగోలేదు. కాకపోయినా ఇతను నాకోసం అన్నతో విరోధం ఎందుకు పడతాడు? మరి నాకు రాముని వలన ఉపకారం జరగదా? నేను జరిపించుకోలేనా? నాకు న్యాయం జరగదా?

   ఇక్కడ కూచుని ఆలోచిస్తే ఏం జరుగుతుంది, కాలు కదిపితే! ఏమో ఏమగునో! చూద్దామని వెళ్ళి ఎవరు నువ్వని, రాముని వివారాలడిగాను, వివరం చెప్పాడు, అప్పుడో ఆలోచనొచ్చింది. రావణుడు శిక్షింబడాలంటే, రామునికి రావణునికి వైరం కలగజేయాలి. వైరం కలగాలంటే! కయ్యానికి కారణాలు రెండే! కాంతా కనకాలు. ఇతనికి కనకం మీద ఆశలేదు, తన రాజ్యాన్నే, పినతల్లికి, తండ్రి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టడం కోసం వదలి వచ్చిన వాడు. మరి రెండవది కాంత,ఇతనికి కాంత మీదా ఆశ ఉన్నట్టులేదు, ఆ అతిలోక సుందరి సీత ఉండగా మరొకరిని కన్నెత్తీ చూడడు. మరి మార్గం, అపమార్గమే, కొనసాగిద్దాం. రాముడికి కోపం రావాలంటే అధర్మమైన పని చేయమనాలి, అప్పుడు నన్ను శిక్షిస్తాడు, అది కారణం చూపి అన్నదగ్గర చెబితే, వైరం పెంచచ్చు. ”ఇది నీ పెళ్ళామా? ఇంత అందగాడివి, ఇంత ముసలిదాన్ని,కురూపితో…అదుండగా బాగోదనుకుంటే చెప్పు ఒక్క సారి గుటుక్కుమనిపిస్తా! దాన్నొదిలెయ్యి, మనిద్దరికీ సరిజోడు, హాయిగా గడిపేద్దాం రా!” అన్నా! ”అబ్బే వద్దులే, తమ్ముడున్నాడు” చూడన్నాడు. ఆయనంతకంటే, అన్నగారి మాటతో నా ముక్కు,చెవులూ కోసేసాడు.

ఎంతమంచి పని జరిగింది, ఇక ముందుకి నడిపిస్తా వ్యూహం. భర్తని అన్న యుద్ధంలో చంపిన తరవాత మరో పురుషుణ్ణి కోరానా? లేదే! మరిలా ఎందుకు చేశాను? వైరం పెంచడానికే! అన్నకి అందమైన స్త్రీ కనపడితే చాలు, ఆమెను అనుభవించాలనుకుంటాడు, అదిగో ఆ బలహీనతతో ఆడుకుంటా! ముక్కు,చెవులు కోయమన్న రాముని మీద కోపంరాలేదు, కోసిన లక్ష్మణుని పైనా కోపం రాలేదు, ఈ వ్యూహంలో ఇరికించబోతున్న సీత మీద జాలి కలుగుతోంది. ఏం చేస్తాం, తప్పదు. సీతనేం చెయ్యలేడు, తాతగారి శాపం ఉంది, ఇష్టం లేని స్త్రీని అనుభవిస్తే తలబద్దలై చస్తాడని. ఆమెనెత్తుకెళ్ళడం అంటే మెడలో ఉరితాడేసుకున్నట్టే! అది జరిగిపోయిందా, అన్నపనైపోయినట్టే, నా ఎత్తు పారినట్టే!

తెగిన ముక్కు చెవులతో పరుగుపరుగున ఖర,దూషణుల దగ్గరకొచ్చి చెప్పేను, ఇద్దరు ఒకళ్ళ తరవాతొకరు ఆయన వింటికి పదునాల్గు వేలమంది రాక్షస వీరులతో సహా బలైపోయారు. ఈ వార్త అకంపనుని ద్వారా రావణునికి చేరుతుందని తెలుసు. రాముణ్ణి యుద్ధంలో, వైరంతో సాధించలేం. అతనికో అందమైన భార్య ఉంది, దాన్ని ఎత్తుకొచ్చెయ్యమనే ఆలోచనా బీజం పడేయించా! అకంపనుని ద్వారా. ఇది తప్పక పని చేస్తుంది, ఎందుకంటే అన్నకు స్త్రీ వ్యామోహం ఎక్కువ కదా! ఆ తరవాత రావణుడు మారీచుని వద్దకు వచ్చి సీతను ఎత్తుకుపోతాను, మాయలేడిగా వెళ్ళమని కోరినట్టు తెలిసింది. దానికి మారీచుడు హితబోధ చేసి రావణుని తిప్పి పంపేడట! అయ్యయ్యో! నేను చేసిన ప్రయత్నమంతా బూడిద పాలయిందే! మరో ప్రయత్నం చేస్తా! దీన్నే కొనసాగిస్తా! ఎలా?

రావణుని సభలోనే కలుస్తా! అక్కడే మాటాడతా! అన్న అహంభావి కదా! విమర్శ తట్టుకోలేడు, నేననుకున్నట్టు జరిగితీరుతుందని ఇలా అన్నా సభలో!

అన్నా! రావణా!! లంకలో కూచుని ఆడవారితో కులుకుతున్నావు తప్పించి, నీ రాజ్యంలో ఏం జరుగుతోందో నీకు తెలుస్తోందా? ఓ మూల పదునాల్గువేల మంది, నీ బలాన్ని ఒక్క మానవుడు ముహూర్త కాలంలో యమలోకానికి, ఎత్తిన విల్లు దింపకుండా పంపేసాడు. ఖర,దూషణ,త్రిశిరులు అతని చేత కూల్చబడ్డారనే మాటేనా వినిపించుకున్నావా? దేవతలు,గంధర్వులతో ఎప్పుడో వైరం తెచ్చుకున్నావు, రాజ్యాన్ని నిలుపుకోగలవా? అంటే అప్పుడే నిద్ర లేచినట్టు,ఏమీ ఎరగనట్టు, ఎవడువాడు, ఖర,దూషణులను,పదునాల్గు వేలమంది బలాన్ని చంపినవాడు, నిన్నిలా విరూపిని చేసినవాడు అనడిగాడు. ఇదికదా నాకు కావలసిన, నాకు రావలసిన ప్రశ్న. ఇలా చెప్పేను.

వాడా! రాముడనేవాడు, కోసలరాజ పుత్రుడు, అందగాడేలే, వీరుడు కూడా. వాడే ఖర,దూషణ,త్రిశిరులను చంపినదీ, విల్లు ఎక్కుపెట్టి దింపకుండా ముహూర్త కాలంలో పదునాల్గు వేలమంది సేననూ యమ సదనం చేర్చినదీ! అతనికి తగినవాడు అతని తమ్ముడు, వాడే నన్నిలా చేసినది. రాముడికో పెళ్ళాం ఉంది, దాని పేరు సీత, గొప్ప అందగత్తె! దాన్ని నీకోసం తీసుకొచ్చి నీకు భార్యను చేదామనుకున్నా. ఆ ప్రయత్నంలోనే ఇలా జరిగింది. అటువంటి అందగత్తె భార్యగా లేకపోయినవాని జన్మ వ్యర్థం. ఆమెను ఎత్తుకొచ్చెయ్యి! మనవారిని సంహరించినందుకు ప్రతీకారం తీర్చుకో అని చెప్పేశాను.

ఇది పని చేసింది,రావణుడు మళ్ళీ వచ్చాడు నా రాజ్యానికి, మారీచుని సాయం చేయమనీ అడిగితే ఆమెను ఎత్తుకొచ్చి మెడలో యమపాశం తగిలించుకోకు అన్నాడట. ఇంకా

సులభా పురుషారాజన్ సతతం ప్రియ వాదినః
అప్రియస్యచ పథ్యస్య వక్తా శ్రోతాచ దుర్లభః

రాజా! అంతా ప్రియంగా మాటాడేందుకే ఇష్టపడతారు, ఎప్పుడూ! నిజమైనది అప్రియమైనా చెప్పేవాడు లేడు, ఒకవేళ చెప్పినా వినేవాడు లేడు సుమా! అని చెప్పేడట. ఐనా ఈ సారి అన్న పట్టిన పట్టు విడువక నా ఆజ్ఞ పాటించకపోతే నేనే నిన్ను చంపుతాననటంతో, బయలుదేరాడట. మారీచుడు మాయ లేడిగా వెళ్ళటం, ఆ తరవాత హా! సీతా, హా! లక్ష్మణా అని అరుస్తూ ప్రాణం విడవడం, రాముణ్ణి వెతుకుతూ లక్ష్మణుడు రావడం, సీతను అన్న బలవంతంగా తీసుకుపోవడం, నా ఊహ ప్రకారం సరిగానే జరిగిపోయాయి.

నా రాజ్యంలో రావణుడు నియమించిన నలుగురు మంత్రులు, ఖర,దూషణ,త్రిశిర,మారీచులు మరణించారు. పదునాల్గువేల రాక్షస సేనా మట్టిగరచిపోయింది. ఇప్పటికి నా వ్యూహం నడిచింది, ఆపై ఏమి జరుగనుందో!

సశేషం….

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-శూర్పనఖ ఆక్రోశం

  • శూర్పనఖ ఆక్రోశం

అన్నా రావణా!

     ఛీ! నిన్ను తలుచుకోవడమే పాపం! నువ్వు చేసిన పనివల్ల, నిన్ను తలుచుకోక తప్పటం లేదు నాకు. నువ్వు చేసిన పనేంటి? ”దాయాది చావగోరు బావమరది బతకగోరు” అన్నది లోకంలో మాట. నువ్వు నాఅన్నవే, బావ మరది బతకగోరు అన్నమాట వమ్ము చేశావు. నువ్వే నా భర్తను పొట్టన పెట్టుకున్నావు. దాయాదిలా ప్రవర్తించావు. నీ ఈ పాపపు పనికి కారణం?

నేనూ నీలాగే బ్రహ్మవంశంలో పుట్టిన అచ్చమైన బ్రాహ్మణ స్త్రీని. నాకూ వయసొచ్చింది, నాకూ మనసుంది, యక్షుడిని ప్రేమించాను. ప్రేమించడం తప్పుకాదే! నీకు చెబితే వివాహం చేస్తావన్న నమ్మకం చచ్చిపోయింది. చిన్నన్నలిద్దరూ నీ మాటకు ఎదురు చెప్పరు,తల్లితండ్రులా పెద్దవారయ్యారు. నీదే పెత్తనం. నాకో మనసుందన్న విషయం నీవెప్పుడూ గుర్తించినదే లేదు. అసలు స్త్రీలకూ మనసుంటుందనేది,నువ్వు నమ్మనిమాట. అందుకని నీవు నగరంలో లేని సమయంలో యక్షునితో వెళిపోయాను,వివాహమూ చేసుకున్నాను. నీవో! కంటికి నచ్చిన ప్రతి స్త్రీని బలవంతంగా చెఱచేవు. నువ్వు తిరిగొచ్చిన తరవాత ఈ సంగతి తెలిసి మా మీదకి యుద్ధానికొచ్చావు.

నిన్ను కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలాను. ”అన్నా! నీ చెల్లిని,తోడబుట్టిన దానిని,యక్షుణ్ణి ప్రేమించాను, నీవు కాదంటావనే భయపడి వచ్చేసి పెళ్ళి చేసుకున్నాను, ప్రేమించడం తప్పు కాదనుకున్నాను, నాది తప్పయితే మన్నించు” అన్నా! నువ్వన్నదేమి? ”బ్రాహ్మణ వంశానికి మచ్చ తెచ్చానన్నావు, నీ పరువు పోయిందన్నావు. పదిమందిలో తల ఎత్తుకోలేని పని చేశానన్నావు,నిందించావు”.ఏమైతేనేం, నన్ను మన్నించి తిరిగిపోయావు. వెళుతూ,వెళుతూ నీ రాక్షస సైన్యం పదునాల్గు వేలమందిని, నీ మంత్రులను మా రాజ్యం పై బలవంతంగా రుద్ది, ఇక్కడుంచిపోయావు. అదేమంటే మీకు రక్షణ కోసమన్నావు, భరించాం.

 నాకో బిడ్డ కలిగాడు, నీ దగ్గరనుంచి పిలుపూలేదు, పుట్టింటి ముచ్చటా లేదు, సరిపెట్టుకున్నా! మళ్ళీ ఏమయిందో? ఎవడో ”నువ్వు పెళ్ళి చెయ్యకపోతే నీ చెల్లెలు యక్షుడితో లేచిపోయిందటగా” అన్నాడని తెలిసింది. మళ్ళీ మా మీదకి యుద్ధానికొచ్చావు, నీ అసలు ఉద్దేశం వేఱు. నీ పరువు పోయిందనుకున్నావు, నీవు నన్ను చంపినా, నీ పరువుకోసం బాగుండేదేమో! కాని నీవు, నేను ప్రేమించినవాడిని, నా భర్తను, నన్ను మనసారా ప్రేమించినవాణ్ణి చంపేశావు. నా భర్తను చంపడం మూలంగా నీకు శాంతి కలిగిందేమోగాని, నువ్వనుకున్న మచ్చ తొలగిపోయిందా! నేను యక్షుణ్ణి వివాహం చేసుకున్న సంగతి మాసిపోయిందా? యుద్ధం పేరుతో మమ్మల్ని ఓడించి రాజ్యం నుంచి బయటికి తరిమేసినా బాగుండేదేమో! కాని నువ్వు చేసినదేమిటి? నా భర్తను చంపావు, ఇంతకంటే నీచమైన పని ఉంటుందా? చెల్లిని విధవను చేసిన ఘనుడవు, ఏదో ఒక రోజు రాక పోతుందా? ప్రతీకారం తీర్చుకోలేకపోతానా? నా భర్త శవం పొలికలనిలో చూసి నేనేడ్చినట్టు, మా వదిన ఏడ్వకపోతుందా! నేను ఆడదాన్ని,బలహీనురాలిని కావచ్చు, సమయం కోసం వేచి చూస్తా! ప్రతీకారం తీర్చుకుంటా! భగంతుడున్నాడు.

శూర్పనఖ ప్రతీకారం తరవాయి భాగం ……